Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Târgoviște

30 de ani în slujba Bisericii și a Educației

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!

ACORDAREA AVIZULUI SEMINARULUI TEOLOGIC

CONFORM METODOLOGIEI DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024

Profesorii care doresc să facă parte din comunitatea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ din Târgovişte, prin ethos, pregătirea profesională și viața morală trebuie să fie respectabili și credibili pentru a-și îndeplini chemarea și misiunea nobilă de dascăl potrivit finalităților educaționale.

Profesorii (candidații) care solicită avizul Seminarului Teologic Ortodox, vor depune o cerere însoțită de documente justificative conform Fișei de evaluare din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar pentru care se solicită avizul; o primă condiție de înscriere o reprezintă obținerea calificativului FB (Foarte Bine) în ultimii 2 ani școlari.

În fiecare an școlar Seminarul Teologic Ortodox aprobă prin Consiliul de Administraţie condițiile specifice pentru eliberarea Avizului, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/ catedrelor vacante, începând cu etapa de întregire de normă didactică de predare – învățare-evaluare la Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ, pentru toate specialitățile și pentru etapele de mobilitate. Comisia de mobilitate constituită la nivel de unitatea școlară va stabilii o subcomisie de evaluare în cadrul căreia candidatul va susţine o lecție demonstrativă la clasă și o probă interviu (didactica specialității, itemi situaționali). La probă interviu vor participa și 2 membri ai Consiliului Duhovnicesc al școlii, având drept de evaluare. În urma interviului, membrii Comisiei pentru mobilitate, decid acordarea/neacordarea avizului în vederea participării la următoarea etapă de mobilitate.

La probă interviu nu se admit contestații.

Conform art. 4, al.2, lit. d din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024, aprobată prin O.M.E. nr. 6218/09.11.2022, proba practică de specialitate va consta în:

– susținerea unei lecții demonstrative de specialitate, cu ponderea de 60% din punctajul maxim de 100 de puncte;

– analiza/autoevaluarea lecției susținute, în cadrul probei de interviu, cu ponderea de 20% din punctajul maxim de 100 de puncte;

- Interviu verificarea unui proiect didactic (didactica specialității- un profesor de specialitate) și itemi situaționali- doi membri ai consiliului duhovnicesc, cu ponderea de 20% din punctajul maxim de 100 de puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea Avizului Seminarului este de 90 puncte din 100.

În urma unui rezultat favorabil membrii Comisiei pentru mobilitate, vor înainta un Raport către Consiliul de Administraţie și conducerea Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aurˮ în vederea eliberării Avizului care va fi însoțit de obținerea Binecuvântării Chiriarhului.

În situații absolut speciale (starea de alertă, suplinire, plata cu ora) orele vacante/rezervate, solicitate pentru o perioada sau un an școlar pot fi ocupate de către un cadru didactic care va depune odată cu Fișa de evaluare din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic și un CV extins. Fișa de evaluare din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar și CV-ul vor fi evaluate de membrii Comisiei de mobilitate, care vor înainta un Raport către Consiliul de Administraţie și conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ în vederea eliberării Avizului, care va fi coroborat cu obținerea Binecuvântării Chiriarhului. Raportul Comisiei pentru mobilitate este însoțit de rezultatul evaluării privind acordarea/neacordarea avizului. Punctajul minim necesar pentru obținerea Avizului Seminarului este de 90 puncte din 100.

Avizul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ din Târgovişte, se emite pentru un singur candidat, care a obținut punctajul cel mai mare la proba practică de specialitate/interviu, cu mențiunea expresă a etapei de mobilitate la care va participa.

În situația în care cadrul didactic care a obținut Avizul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ din Târgovişte nu va ocupa orele vacante/rezervate la etapa de mobilitate la care va participa, procedura de emitere a avizului va fi reluată numai cu încadrarea în calendarul stabilit, sau dacă următorul candidat care a obținut punctajul minim nu a solicitat avizul. De asemenea, procedura de emitere a avizului va fi reluată pentru etapele de mobilitate ulterioare.

CALENDAR PROBE PRACTICE

Etapa de completare a normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului şcolar/transferare a personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:

NR. CRT. ACTIVITATE TERMEN

1. Depunerea cererilor la secretariatul unității 20-21 februarie 2023

2. Susținerea probei practice 22-23 februarie 2023

3. Afișarea rezultatelor 23 februarie 2023

4. Soluționarea contestațiilor 24 februarie 2023

5. Afișarea rezultatelor finale 24 februarie 2023

6. Emiterea și eliberarea acordului 27 februarie 2023

Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar/ pretransfer prin schimb de posturi:

NR. CRT. ACTIVITATE TERMEN

1. Depunerea cererilor la secretariatul unității 21-22 martie 2023

2. Susținerea probei practice 23-24 martie 2023

3. Afișarea rezultatelor 24 martie 2023

4. Soluționarea contestațiilor 27 martie 2023

5. Afișarea rezultatelor finale 27 martie 2023

6. Emiterea și eliberarea acordului 28 martie 2023

Etapa de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, conform prevederilor art. 63 din Metodologie:

NR. CRT. ACTIVITATE TERMEN

1. Depunerea cererilor la secretariatul unității 03 aprilie 2023

2. Susținerea probei practice 04-05 aprilie2023

3. Afișarea rezultatelor 05 aprilie 2023

4. Soluționarea contestațiilor 05 aprilie 2023

5. Afișarea rezultatelor finale 06 aprilie 2023

6. Emiterea și eliberarea acordului 06 aprilie 2023

Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate:

NR. CRT. ACTIVITATE TERMEN

1. Depunerea cererilor la secretariatul unității 8, 9, 10 mai 2023

2. Susținerea probei practice 10, 11, 12 mai 2023

3. Afișarea rezultatelor 12 mai 2023

4. Soluționarea contestațiilor 15 mai 2023

5. Afișarea rezultatelor finale 15 mai 2023

6. Emiterea și eliberarea acordului 16 mai 2023

Etapa de detașare:

NR. CRT. ACTIVITATE TERMEN

1. Depunerea cererilor la secretariatul unității 8, 9, 10 mai 2023

2. Susținerea probei practice 10, 11, 12 mai 2023

3. Afișarea rezultatelor 12 mai 2023

4. Soluționarea contestațiilor 15 mai 2023

5. Afișarea rezultatelor finale 15 mai 2023

6. Emiterea și eliberarea acordului 16 mai 2023

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI pentru obținerea AVIZULUI SEMINARULUI
CONDIȚII SPECIFICE pentru obținerea AVIZULUI SEMINARULUI

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR PENTRU PROBA PRACTICĂ DIN DATA DE 23.03.2023

ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI SEMINARULUI PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE

SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE

Numele și prenumele candidatului: SAVU ELENA MĂDĂLINA

Specialitatea/Disciplina: LB. FRANCEZĂ, Clasa A X-AFB,

REZULTAT: ADMIS (90,8 p.)

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI SEMINARULUI PENTRU ETAPA DE prelungire a duratei contractelor individuale de muncă A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE

SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE

Numele și prenumele candidatului: STOICESCU A. MIRELA CARMEN

Specialitatea/Disciplina: GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, Clasa A V-A,

REZULTAT: ADMIS (98,5 p.)

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI SEMINARULUI PENTRU ETAPA DE prelungire a duratei contractelor individuale de muncă A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE

SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE

Numele și prenumele candidatului: IOANA ALINA MIHAELA

Specialitatea/Disciplina: Economie/Educație Antreprenorială/Educatie Economico-Financiară, Clasa A XI-A FA,

REZULTAT: ADMIS (98,5 p.)