Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Târgoviște

30 de ani în slujba Bisericii și a Educației

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”, funcționează prin grija părintească și cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon al Târgoviştei, făcând parte din instituțiile școlare acreditate de Ministerul Educației Naționale, din rețeaua școlară a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa.

Strategia de dezvoltare a Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgovişte vizează asigurarea calității în educație prin formarea de competenţe, dobândirea de cunoștiințe, abilități şi atitudini de către elevi, compatibile cu exigenţele socio-profesionale necesare unei dezvoltări armonioase și integrării acestora pe piața muncii. Obiectivele specifice sunt în concordanţă cu priorităţile educaționale și a analizei SWOT, iar indicatorii de performanţă sunt stabiliţi pentru fiecare obiectiv specific, aceştia fiind de tip cantitativ, respectiv calitativ.

Strategia de dezvoltare a Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgovişte are ca prioritate transformarea punctelor slabe şi a ameninţărilor în puncte tari, respectiv oportunităţi, conform priorităţilor stabilite, care vizează excelența în educație, performanţa, promovarea valorilor creștine, egalitatea şanselor şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii. Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgovişte se caracterizează prin unicitatea pregătirii în planul învăţământului dâmboviţean, fiind una dintre unităţile educaționale reprezentative în care se asigură instruirea elevilor, combinarea funcţionalităţi unor filiere diferite de instruire, diversitatea şi complexitatea ofertei educaţionale. Unitatea școlară este structurată pe următoarele niveluri de învăţământ, filiere, profiluri și specializări: Liceal: filiera vocaţională – profilul teologic; Liceal: filiera teoretică, profilul umanist – filologie; Învăţământ gimnazial.

PRIORITĂȚI ALE ACTIVITĂȚII DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ - Componenta strategică a Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgovişte, urmărește realizarea următoarelor ținte strategice:

Ţinta 1: Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție, prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în scopul creșterii calității în educație pentru reușita absolvenților în carieră.

Obiectiv: 1.1: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii.

Obiectiv 1.2: Adecvarea ofertei educaţionale la nevoile beneficiarilor și adaptarea ofertei şi serviciilor educaţionale specifice Seminarului Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgovişte pentru reușita absolvenților în carieră.

Ţinta 2: Creșterea calității procesului de învățământ, în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare, prin adecvarea demersului didactic la potențialul și așteptările elevilor și ale beneficiarilor indirecți.

Obiectiv 2.1: Dobândirea abilităţilor cheie și evaluarea procesului de predare-învăţare.

Obiectiv 2.2: Creşterea eficienţei şi calităţii procesului de învăţământ în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare a pregătirii unor elevi cu şanse reale în afirmarea şi evoluţia lor ulterioară, pe fondul unei societăţi în continuă schimbare, selective și bazate pe criteriul performanţei.

Ţinta 3: Şanse egale pentru toţi elevii şcolii privind selecţia şi implicarea în toate activităţile şcolii.

Obiectiv 3.1: Asigurarea asistenţei de specialitate pentru cadrele didactice şi elevii şcolii.

Obiectiv 3.2: Facilitarea accesului în învăţământ a populaţiei şcolare aparţinând unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu situaţie socio-economică precară, cu părinţi plecaţi în străinătate etc.) în vederea egalizării şanselor la educaţie, redresare și reziliență.

Ţinta 4: Dezvoltarea bazei materiale a școlii în concordanță cu cerințele unui învățământ de calitate.

Obiectiv 4.1: Îmbunătăţirea dotării didactico-materiale a şcolii şi creşterea cuantumului resurselor materiale/financiare.

Obiectiv 4.2: Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe de abilitare în utilizarea softurilor educaţionale.

Ţinta 5: Inițierea și desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectelor, și în special cele cu finanțare europeană/mondială, în care Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgovişte este coordonator sau partener.

Obiectiv 5.1: Promovarea dimensiunii europene a practicilor educaţionale și dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor, prin realizarea unor proiecte, programe și parteneriate cu diverși parteneri locali, naționali și internaționali.