Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Târgoviște

30 de ani în slujba Bisericii și a Educației

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!

DĂ UN SENS VIEȚII TALE! ÎNVAȚĂ LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE – PARTICIPĂ LA SESIUNEA 2023!
Alege o școală în care educația integrală este prioritară, alături de pregătirea duhovnicească și cultura generală! La Seminarul Teologic din Târgoviște vei întâlni profesori dedicați și o comunitate de elevi dăruiți cu vocație și pasiune pentru studiul teologiei și al culturii.

ANUNȚ - PROGRAM GRATUIT DE PREGĂTIRE A EXAMENULUI DE ADMITERE Admitere - 2023, Clasa a IX-a, 24 locuri profil teologic Admitere - Clasa de Seminar, Sesiunea I 2023

Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, în conformitate cu Ordinul MEC Nr. 5.243/2022, organizează examen de admitere în clasa a IX-a, profilul teologic, pentru un număr de 24 locuri, după următorul calendar:

10 – 12 mai 2023- Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

15-16 mai 2023 -Obținerea Binecuvântării Chiriarhului și Înscrierea pentru probele de aptitudini

18 mai 2023 -Desfășurarea probelor de aptitudini

22 mai 2023 -Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

1 iulie 2023 Validarea de către comisia de admitere județeană/a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

Sesiunea a II-a, iulie - august 2023, locuri libere: 3

Înscrierea pentru probele de aptitudini 31 iulie 2023

Desfășurarea probelor de aptitudini 01-02 august 2023

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini, 03 - 04 august 2023

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini Dosarul de înscriere a candidaților: cerere de înscriere (download;) anexa la fișa de înscriere; certificat de naştere - copie; fişa medicală în original; declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte; adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox); recomandarea consiliului parohial/preotului paroh Binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

Pentru obținerea binecuvântării chiriarhului, candidații vor depune la registratura Arhiepiscopiei Târgoviștei următoarele documente:

1. cererea de inscriere;

2. cerere pentru obținerea Înaltei Binecuvântări, (download);

3. certificat de naştere;

4. fişa medicală;

5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

6. certificat de botez;

7. recomandarea preotului paroh.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

Candidații după ce au obținut Înalta Binecuvîntare, vor completa dosarul cu: anexa la fișa de înscriere (de la școala unde termină clasa a VIII-a) și declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte, care poate fi descărcată de pe pagina web a unității. http://seminarortodoxtargoviste.com/ADMITERE

În cadrul examenului de admitere la SEMINAR pentru profilul teologic, candidații vor susține:

a) o probă orală, evaluată cu calificativ admis/respins b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în: verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic; verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte). Tematica propusă pentru proba de verificare a cunoştinţelor, având următoarele conţinuturi: (clasele V-VIII):

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;

2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;

3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;

4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;

5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a.

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr.3721/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru cu modificările și completările ulterioare. La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁 unde: ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a); MFA = media finală de admitere.

Conducerea Seminarului propune componența Comisiei de examen întrunită cu Înalta Binecuvântare a IPS. Nifon Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei și avizată de Inspectoratul Scolar Județean Dâmbovița. Proba orală este apreciată cu calificativul Admis sau Respins. Candidații pentru clasa de Seminar care la proba orală obțin calificativul Respins, sunt declarați respinși fără drept de contestație.

Nota minimă de admitere este 7.00. La proba scrisă se admit contestații. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare și desfasurare a admiterii în învățământul liceal de stat. La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a -a VIII-a minimum 9.00.

Seminarul Teologic din Târgoviște relansează oferta educațională pentru anul scolar 2023-2024, după cum urmează:

- 24 locuri- 1 clasa de Seminar, IX-XII.

- 52 locuri- 2 clasE de Filologie, IX-XII.

- 1 clasă de Gimnaziu, a V-a (26 de locuri). Înscrieri 2-31 august 2023. Începând cu data de 02 iunie, pentru clasa a V-a, părinții pot depune dosarele de înscriere la secretariatul școlii.

Beneficiind de un corp profesoral de excepție, prin grija și îndrumarea permanentă a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, liceul teologic târgoviștean este dotat, în toate sălile de curs, cu tot ce este necesar pentru desfășurarea unui act educațional modern și performant, cantina și internatul școlii fiind adecvate pregătirii extrașcolare a elevilor. Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște este o școală diferită față de alte unități de învățământ, cu o vocație și o misiune specială, marcată de istoria ei de 30 de ani, de promoțiile care au absolvit-o și, mai ales, de rezultatele de la Examenul de Bacalaureat și de la diversele Olimpiade naționale.

Informații suplimentare sunt oferite pe site-ul: https://seminarortodoxtargoviste.ro/admitere, și la telefon: 0742291422. Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale conform legislației în vigoare .