"Saint John Chrysostom" Orthodox Theological Seminary of Târgovişte

gallery/sigla seminar buna1

Ministry of National Education - Archdiocese of Targoviste

OBȚINEREA AVIZULUI/ACORDLUI 

Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ

 

Profesorii și candidații care doresc să facă parte din corpul profesoral al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ din Târgovişte,  prin ethos, prin pregătirea profesională și prin viața morală trebuie să fie respectabili și credibili pentru elevi și colegi și să-și îndeplinească misiunea lor potrivit finalităților și programelor în vigoare. În fiecare an școlar Seminarului Teologic Ortodox va aproba PROCEDURA  OPERAȚIONALĂ PENTRU ACORDAREA AVIZULUI, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/ catedrelor vacante, începând cu etapa de întregire de normă didactică de predare -învățare-evaluare la Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ, pentru toate specialitățile și pentru etapele de mobilitate. În cadrul Comisiei pentru mobilitate, candidatul va susţine o lecție demonstrativă și o probă interviu. 

 

Informații cu privire la eliberarea ACORDAREA AVIZULUI SEMINARULUI TEOLOGIC,


Criteriul stabilit de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din 23.02.2022, conform cu Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, pentru eliberarea avizului, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC, este obținerea a minimum 95 de puncte la proba lecție demonstrativă/interviu.

 

Profesorii care solicită avizul Seminarului Teologic Ortodox, vor depune o cerere însoțită de documente justificative conform Fișei de evaluare din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar pentru care se solicită avizul, o primă condiție de înscriere o reprezintă obținerea calificativului FB (Foarte Bine) în ultimii 3 ani școlari. 

În cadrul Comisiei pentru mobilitate, candidatul va susţine o lecție demonstrativă la clasă și o probă interviu (didactica specialității/itemi situaționali). La probă interviu vor participa și 2 membri ai Consiliului Duhovnicesc al școlii, având drept de evaluare. În urma interviului, membrii Comisiei pentru mobilitate, decid prin consens acordarea/neacordarea avizului în vederea participării la următoarea etapă de mobilitate. La probă interviu nu se admit contestații.

 

Proba practică de specialitate va consta în:

- Susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (80 puncte);

-Interviu verificarea unui proiect didactic(didactica specialității/itemi situaționali 20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului pentru ambele probe este de 95 puncte din 100.

 

În urma unui rezultat favorabil membrii Comisiei pentru mobilitate, vor înainta un Raport către conducerea Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ în vederea eliberării Avizului care va fi precedat de obținerea Binecuvântării Chiriarhului.

 

Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, nu se susţin inspecţii speciale la clasă/probe practice. În aceste situații se va susține doar Proba interviu, verificarea unui proiect didactic (didactica specialității/itemi situaționali pentru care se vor acorda maxim 100 puncte). Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 95 puncte din 100.

 

În situații speciale (starea de alertă, detașare, suplinire, plata cu ora) orele vacante/rezervate, solicitate pentru o perioada sau un an școlar pot fi ocupate de către un cadru didactic care va depune odată cu Fișa de evaluare din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic și un CV extins. Fișa de evaluare din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar și CV-ul vor fi evaluate de membrii Comisiei pentru mobilitate, care vor înainta un Raport către Consiliul de Administraţie și conducerea Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ în vederea eliberării Avizului, care va fi coroborat cu obținerea Binecuvântării Chiriarhului. Raport Comisiei pentru mobilitate este însoțit rezultatul evaluării privind acordarea/neacordarea avizului. 

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 95 puncte din 100.

 

Având în vedere posibilele modificări ale calendarului de mobilitatea a personalului didactic, datorate  coronavirusului SARS-CoV-2, dosarele candidaților care doresc obținerea avizului Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ din Târgovişte, în  anul școlar 2022-2023, vor fi depuse la secretariatul școlii cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul final de depunere la ISJ. Dbâmbovița, pentru etapa de mobilitate la care vor participa.

 Avizul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ din Târgovişte, se emite pentru un singur candidat, care a obținut punctajul cel mai mare la proba practică de specialitate/interviu, cu mențiunea expresă a etapei de mobilitate la care va participa.

 

În situația în care cadrul didactic care a obținut Avizul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aurˮ din Târgovişte nu va ocupa orele vacante/rezervate la etapa de mobilitate la care va participa, procedura de emitere a avizului va fi reluată, situație în care vor putea participa și alți candidați.

gallery/logo-rosu

Managementul resurselor umane