"Saint John Chrysostom" Orthodox Theological Seminary of Târgovişte

gallery/sigla seminar buna1

Ministry of National Education - Archdiocese of Targoviste

gallery/cruce banda

ANUNȚ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE, PRIN CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA 

 

Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Ioan Gura de Aur” cu sediul în localitatea Târgoviște, b-dul Unirii, nr. 28A județul Dâmbovița, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/2022:

Denumirea postului MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE,

Nr posturi:1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. H.G. nr. 1336/2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului de MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE, 1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată:         

Absolvent studii medii – diploma bacalaureat și în domeniu (diplomă care să ateste calificarea în specialitatea postului);

Vechime în muncă – 1 ani

Abilități de comunicare și relaționare;

Abilități de lucru în echipă;

Disponibilitate pentru program flexibil;

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. filă registru ( REVISAL) sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;

 5. cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Perioada de înscriere:

16– 29.11.2022 – în zilele lucrătoare între orele 12.00 – 15.00, la sediul unității școlare, Strada Bd. Unirii, Nr.28, Loc. Târgoviște, Jud. Dâmbovița.

 Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr de tel: 0245614505. Probele de concurs

Selecția dosarelor de înscriere 05.12.2022, ora– 14.00.

Afișarea rezultatelor 05.12.2022, ora– 16.00.

Depunerea contestaților 06.12.2022, ora 9.00 – 12.00.

Afișarea rezultatelor după contestații 06.12.2022, ora – 16.00.

Probă scrisă– 12.12.2022, ora 9.00, la sediul instituției.

Depunerea contestaților (la proba scrisă)  12.12.2022, ora 14.00-15.00.

Afișarea rezultatelor 12.12.2022, ora – 16.00.

Proba practică– 13.12.2022, ora 9.00, la sediul instituției.

Afișarea rezultatelor finale 13.12.2022, ora – 15.00.

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS

1. Procesul tehnologic de obținere a preparatelor din legume și carne de pasăre

2. Reguli privind igiena la locul de muncă

3. Reguli de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență

BIBLIOGRAFIE

Legea Nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

OUG Nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; • Noțiuni elementare de igienă – îndrumător pentru lucrătorii din sectorul prestări servicii, dr. Ileana Adriana Șerban, Dr. Adrian Călugăru, Ed. Semne, 2007;

Hotărârea 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;

Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al pululației ( Cap. VI- Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică);

Legea Nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ( Cap. II - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, Art. 7 ). OMS Nr. 1563/2008 – Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor; OMS Nr. 261/2007– Aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea.

 

Introdu textul aici