Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur"

din Târgoviște

gallery/sigla seminar buna1

Ministerul Educației Naționale - Arhiepiscopia Târgoviștei

Dragi elevi! Stimați părinți!

 

Admitere - 2023, Clasa a IX-a, 24 locuri profil teologic

 

Admitere - Clasa de Seminar, Sesiunea I 2022

Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, în conformitate cu Ordinul MEC Nr. 5.150./2021, organizează examen de admitere în clasa a IX-a, profilul teologic, pentru un număr de 24 locuri, după următorul calendar: 

 

15-16 mai 2022 Obținerea Binecuvântării Chiriarhului și Înscrierea pentru probele de aptitudini

17-19 mai 2022 Desfășurarea probelor de aptitudini

22 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

1 iulie 2023 Validarea de către comisia de admitere județeană/a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care  s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

 

Sesiunea II

 

25 iulie 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini

26-27 iulie 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini

28-29 iulie 2023 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

Dosarul de înscriere a candidaților:

cerere de înscriere (download;)

anexa la fișa de înscriere;

certificat de naştere - copie;

fişa medicală în original;

declaraţie din partea candidatului şi a  părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox);

recomandarea consiliului parohial/preotului paroh

Binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

 Pentru obținerea binecuvântării chiriarhului, candidații vor depune la registratura Arhiepiscopiei Târgoviștei următoarele documente:
      1. cerere pentru obținerea Înaltei Binecuvântări, (download);
      2. certificat de naştere;
      3. fişa medicală;
     4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
      5. certificat de botez;

      6. recomandarea preotului paroh/consiliului parohial.

 

Desfăşurarea probelor de aptitudini

 

Candidații după ce au obținut Înalta Binecuvîntare, vor completa dosarul cu: anexa la fișa de înscriere (de la școala unde termină clasa a VIII-a) și declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte, care poate fi descărcată de pe pagina web a unității. http://seminarortodoxtargoviste.com/ADMITERE/  

 

În cadrul examenului de admitere la SEMINAR pentru profilul teologic, candidații vor susține:

a) o probă orală, evaluată cu calificativ admis/respins 

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic; 

verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte). 

Tematica propusă pentru proba de verificare a cunoştinţelor, având următoarele conţinuturi: (clasele V-VIII):

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;

2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;

3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;

4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;

5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a.

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr.3721/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru cu modificările și completările ulterioare.

 

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁 unde: ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a); MFA = media finală de admitere.

 

 

NOTE:

Conducerea Seminarului propune componența Comisiei de examen întrunită cu Înalta Binecuvântare

a IPS. Nifon Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei și avizată de Inspectoratul Scolar Județean Dâmbovița.

 

Proba orală este apreciată cu calificativul Admis sau Respins. Candidații pentru clasa de Seminar care la proba orală obțin calificativul Respins, sunt declarați respinși fără drept de contestație.

Nota minimă de admitere este 7.00. La proba scrisă se admit contestații.

Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare și desfasurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

 

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a -a VIII-a minimum 9.00. 

 

gallery/cruce banda

Seminarul Teologic din Târgoviște relansează oferta educațională

pentru anul școlar 2023-2024, după cum urmează:
      - 24 locuri- 1 clasa de Seminar, IX-XII. 
      
 - 52 locuri- 2 clasE de Filologie, IX-XII. 
      - 1 clasă de Gimnaziu, a V-a (26 de locuri). Înscrieri 2-30 iunie 2023.

Începând cu data de 02 iunie, pentru clasa a V-a, părinții pot depune dosarele de înscriere la secretariatul școlii.

 

gallery/sf ing

ÎNVAȚĂ LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE – PARTICIPĂ LA SESIUNEA 2023!

 

         Alege o școală în care educația integrală este prioritară, alături de pregătirea duhovnicească și cultura generală! La Seminarul Teologic  din Târgoviște vei întâlni profesori dedicați și o comunitate de elevi dăruiți cu vocație și pasiune pentru studiul teologiei și al culturii.

 

Dă un sens vieții tale!

gallery/cls5
gallery/flyer gimnaziu 2022 - 3 pe a4-1
gallery/flyer filolog 2022 - 3 pe a4-1
gallery/flyer seminar 2022 - 3 pe a4-1